Studia Podyplomowe

    z zakresu PRZERÓBKI PLASTYCZNEJ WYROBÓW DŁUGICH

 

 

AKTUALNOŚCI:

Terminy zjazdów w semestrze zimowym- II edycja studiów (pobierz)

Informacje o opłatach zamieszczone zostały poniżej w sekcji: Zasady naboru- Opłaty.

 

Kierownik Studiów: dr hab. inż. Krzysztof Muszka, prof. nadzw. AGH

 

Organizator:

 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Katedra Plastycznej Przeróbki Metali
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon B-4, pokój 105A
tel. 12 617 29 08
fax: 12 617 33 39
Pracownia Cieplno- Mechanicznej Przeróbki Metali

 

Osoby do kontaktu

 

 • dr hab. inż. Krzysztof Muszka, prof. nadzw. AGH  (tel. 12 617 29 08); e-mail: muszka@agh.edu.pl) – sprawy merytoryczno-organizacyjne
 • mgr  Ewa Rywotycka (tel. 12 617 25 50; e-mail:Ewa.Rywotycka@agh.edu.pl) – sprawy administracyjne

 

Charakterystyka studiów

 

Podstawowym celem studiów jest przekazanie nowej wiedzy na temat Studia Podyplomowe procesów przeróbki plastycznej stosowanych w produkcji wyrobów tzw. długich tj. walcówki, prętów, rur, taśm, i kształtowników. Ukończenie studiów podyplomowych wpłynie na poszerzenie wiedzy kadry inżynierskiej zatrudnionej w realizacji różnych etapów produkcji wyrobów długich, począwszy od procesów projektowania i kontrolowania technologii
a skończywszy na prowadzeniu linii produkcyjnej i odbioru jakościowego. Przekazywana wiedza będzie obejmować przede wszystkim zagadnienia dotyczące procesów wytwarzania począwszy od doboru wsadu, jego  nagrzewania przed przeróbka plastyczną, przeróbki plastycznej na gorąco, ciepło i zimno, przeróbki termomechanicznej,
oraz procesów towarzyszących. Prowadzone w ramach studiów podyplomowych wykłady i ćwiczenia pozwolą również na uzupełnienie wiedzy na temat nowoczesnych technologii i nowych materiałów konstrukcyjnych, podstaw projektowania i analizy mechanicznej przeróbki plastycznej, symulacji komputerowej oraz systemów CAD/CAM w zakresie zarówno procesów wytwarzania, jak i kontrolowania rozwoju mikrostruktury, jakości powierzchni, kontrolowania procesu tworzenia się zgorzeliny, własności mechanicznych i jakości wyrobów gotowych. Absolwent studiów podyplomowych będzie miał możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat obecnie stosowanych nowoczesnych technologii produkcji wyrobów długich oraz istniejących na świecie tendencji ich rozwoju.

 

Zakres tematyczny

 

 • Charakterystyka podstawowych procesów przeróbki plastycznej i termomechanicznej.
 • Elementy teorii odkształceń plastycznych (związki pomiędzy odkształceniami a naprężeniami w stanie plastycznym, miary odkształceń) oraz podstawowe warunki brzegowe dla projektowania i modelowania procesów przeróbki plastycznej (tarcie, naprężenie uplastyczniające, prędkość odkształcenia, warunki chłodzenia).
 • Ocena oraz zasady doboru wsadu w projektowaniu procesów przeróbki plastycznej wyrobów długich (niejednorodność chemiczna i strukturalna, nagrzewanie wsadu).
 • Metalurgiczne aspekty przeróbki plastycznej m.in. procesy mikrostrukturalne, rola prędkości chłodzenia
 • Modelowanie wieloskalowe rozwoju mikrostruktury oraz jej niejednorodności w procesach przeróbki.
 •  Analiza jakościowa wyrobów długich po przeróbce plastycznej (analiza zgorzeliny, jakość powierzchni, kontrola tolerancji wymiarowych, stabilność mikrostruktury, wytwarzanie mikrostruktury ultradrobnoziarnistej, efekty procesów wydzieleniowych …).
 • Własności mechaniczne wyrobów gotowych oraz możliwości ich kontrolowania w procesie produkcji.
 •  Aktualne problemy z zakresu tematów objętych studiami.

 

Sylwetka absolwenta

 

Studia podyplomowe skierowane są do kadry inżynierskiej projektującej oraz kadry nadzorującej procesy produkcji wyrobów długich wytwarzanych na drodze przeróbki plastycznej. Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być zarówno pracownicy przemysłu metalurgicznego, maszynowego, jak wszystkich gałęzi pokrewnych tzn. biur konstrukcyjnych wykorzystujących wyroby długie, przemysłu motoryzacyjnego, wydobywczego itd. Uczestnicy otrzymują przygotowanie z zakresu m.in. projektowania technologii i doboru narzędzi walcownia, ciągnienia i wyciskania, jak i analizy oraz prognozowania wpływu parametrów procesowych i materiałowych np. mikrostruktury na własności i jakość wyrobów gotowych typu walcówka, pręty, druty, rury, taśmy i kształtowniki.

Absolwenci studiów uzyskają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu przeróbki plastycznej wyrobów długich.

 

Czas trwania

 

2 semestry (październik 2018- czerwiec 2019)

 

Zasady naboru

 

Tryb zgłoszeń: 

Decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc ograniczona

 

Miejsce zgłoszeń: 

AGH, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej ul. Czarnowiejska 66, 30-054 Kraków pawilon B-5, pokój 4

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

Pani Ewa Rywotycka (tel. 12 617 25 50) przyjmuje dokumenty oraz zajmuje się sprawami organizacyjno-administarcyjnymi dotyczącymi studiów, natomiast same zgłoszenia przez zainteresowanych należy przesłać drogą elekktroniczną na adres Krzysztofa Muszki (tel. 12 617 29 08) na e-mail: muszka@agh.edu.pl

 

Opłaty:

Informujemy, że opłata za całe studia wynosi 4900 zł.  Można ją zrealizować w dwóch ratach:

    * I rata - 2450 - w terminie do 20.11.2018
    * II rata - 2450 - w terminie do 12.02.2018

Wpłaty należy dokonać w formie przelewu na konto bankowe AGH nr

96 1240 4722 1111 0000 4858 2922 z opisem przelewu:

SP-PPWD-WIMIP (720 110 6310) – imię i nazwisko słuchacza

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt. 

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu: piątek, sobota i niedziela

 

Termin zgłoszeń:

10 czerwca -20 września  2018 

 

Wymagane dokumenty:

 

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej studia I stopnia) lub poświadczoną kserokopię dyplomu
 • kwestionariusz osobowy 
 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe

 

 

Dokumenty do pobrania: